พรบ.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
28 เม.ย. 2565
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 (ฉบับแก้ไข ฉ.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
28 เม.ย. 2565
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 (ฉบับแก้ไข ฉ.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
28 เม.ย. 2565
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
07 ธ.ค. 2560
5 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
04 ธ.ค. 2560
6 ระเบียบวิธีงบประมาณ ฉบับที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
28 พ.ย. 2560
7 ระเบียบวิธีงบประมาณ ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
21 พ.ย. 2560
8 ระเบียบวิธีงบประมาณ ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
20 พ.ย. 2560
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายฯ พ.ศ. 2547 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
12 พ.ย. 2560
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
10 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2